جدول جام جهانی

نهم عمومی

نهم عمومی

1 - پردیس رحیمی
26
2 - کیمیا بیات
24
3 - پانیذ زمانی
23
4 - تارا سرحدی
آتنا صالحی
22
5 - ریحانه اشرفی
زینب بهشتی نژاد
ضحی صالح پور
21
6 - ترنم صالحی
20
7 - ریحانه آفاق
آیناز عزیزی
19
8 - آرنیکا افشاری
18
9 - دوریس رضازاده
پارمیدا محمدی
17
10 - دریا حکمی
16