جدول جام جهانی

هفتم عمومی

هفتم عمومی

1 - آیسان نورمحمدی
5
2 - عسل زیدآبادی
مریم کبود
4
3 - رومینا دانش کیا
3
4 - یاسمین آقاصالح مقدم
پارمیدا خسروی
رامیلا رضایی
دیانا گشتاسبی
مه آسا گنجی
2
5 - دینا پدرام جدیدی
مژده رحیمی
عسل زند
0