جدول جام جهانی

پیش دانشگاهی انسانی

پیش دانشگاهی انسانی

1 - مينا توجه
85
2 - نازنین جمشیدنیا
83
3 - زهرا حکیمی فر
81
4 - سارا پیروتی
76
5 - فاطمه سلیمانی
74
6 - کیمیا کیوان
73
7 - پگاه پابخش
66
8 - عطیه رنگی
65
9 - رومینا جهاندیده
64
10 - سیده مرضیه جلیلی مقام
مینا میرزازاده
57