جدول جام جهانی

پیش دانشگاهی انسانی

پیش دانشگاهی انسانی

1 - مينا توجه
87
2 - نازنین جمشیدنیا
84
3 - زهرا حکیمی فر
81
4 - سارا پیروتی
کیمیا کیوان
79
5 - فاطمه سلیمانی
75
6 - رومینا جهاندیده
69
7 - عطیه رنگی
68
8 - پگاه پابخش
67
9 - سیده مرضیه جلیلی مقام
60
10 - مریم احمدزاده
59