جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - فاطمه قربی
94
2 - دلارام خسرویان
90
3 - دیبا فیروزی
89
4 - هانیه اسدی
دلارام نجفی
87
5 - فاطمه دانشی
85
6 - فاطمه جامه بزرگی
81
7 - مهرسا اسمعیلی
یاسمین رضا قلیان
79
8 - ملیکا طاهر کناره
نرگس علی وردی
77
9 - کیمیا صالحی
76
10 - ریحانه صارمی
75