جدول جام جهانی

پیش دانشگاهی تجربی

پیش دانشگاهی تجربی

1 - نگار صفری
91
2 - مهدیه زارعی
86
3 - نیلوفر جاریانی
85
4 - ملیکا سلامت
مینا غیور
82
5 - نیکتا زینی وند
81
6 - مریم ایزدی
80
7 - نیلوفر ابراهیمی
الناز ایمانی
79
8 - گلبرگ روزبهانی
نادیا سیاح
77
9 - نسیم اسفندیاری
فاطمه منتظری
76
10 - دنیا بیک محمدلو
اسما پیرحیاتی
فاطمه دهقانی محمد آبادی
مهدیه مقیمی
75