جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - فاطمه قربی
97
2 - هانیه اسدی
دلارام خسرویان
95
3 - مهدیه سادات افقه
93
4 - فاطمه دانشی
دیبا فیروزی
92
5 - کیمیا صالحی
91
6 - فاطمه جامه بزرگی
90
7 - ترنم احمدی نژاد
نرگس علی وردی
89
8 - نگین وکیلی نیا
87
9 - مهرسا اسمعیلی
زهرا لطفی
دلارام نجفی
86
10 - نگین بیگمی
85