جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - فاطمه قربی
95
2 - دلارام خسرویان
91
3 - هانیه اسدی
دیبا فیروزی
90
4 - دلارام نجفی
88
5 - فاطمه دانشی
85
6 - نرگس علی وردی
83
7 - فاطمه جامه بزرگی
82
8 - مهرسا اسمعیلی
80
9 - یاسمین رضا قلیان
79
10 - کیمیا صالحی
78