جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - فاطمه قربی
95
2 - دلارام خسرویان
89
3 - دیبا فیروزی
88
4 - دلارام نجفی
87
5 - هانیه اسدی
85
6 - فاطمه دانشی
84
7 - فاطمه جامه بزرگی
82
8 - یاسمین رضا قلیان
79
9 - ملیکا طاهر کناره
نرگس علی وردی
78
10 - مهرسا اسمعیلی
77