جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - فاطمه قربی
92
2 - دلارام خسرویان
89
3 - دیبا فیروزی
87
4 - دلارام نجفی
86
5 - هانیه اسدی
85
6 - فاطمه دانشی
83
7 - فاطمه جامه بزرگی
82
8 - یاسمین رضا قلیان
80
9 - ملیکا طاهر کناره
نرگس علی وردی
77
10 - کیمیا صالحی
75