جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - فاطمه قربی
94
2 - دلارام خسرویان
90
3 - دیبا فیروزی
89
4 - هانیه اسدی
88
5 - دلارام نجفی
87
6 - فاطمه دانشی
85
7 - فاطمه جامه بزرگی
81
8 - مهرسا اسمعیلی
یاسمین رضا قلیان
79
9 - ملیکا طاهر کناره
نرگس علی وردی
77
10 - کیمیا صالحی
76