جدول جام جهانی

دوازدهم ریاضی فیزیک

دوازدهم ریاضی فیزیک

1 - مرضیه غیور
90
2 - زهرا محمدی
89
3 - مژده مزروعی
87
4 - روژین صبحی مقدم
85
5 - نونا عالی زاده
شیدا مغاره ای
84
6 - مهتا اسماعیلی
80
7 - پانیذ مهاجری
ملینا میاهی پور
79
8 - نیکو نظری
78
9 - یاسمین ایمان پور
77
10 - طرلان حیدری
75