جدول جام جهانی

دوازدهم ریاضی فیزیک

دوازدهم ریاضی فیزیک

1 - زهرا محمدی
89
2 - مرضیه غیور
87
3 - مژده مزروعی
85
4 - روژین صبحی مقدم
82
5 - یاسمین ایمان پور
ملینا میاهی پور
نیکو نظری
77
6 - نونا عالی زاده
76
7 - شیدا مغاره ای
پانیذ مهاجری
ملیکا نقوی پور
74
8 - مهتا اسماعیلی
ایناز مختاری اقدم
73
9 - دنیا سعیدی
71
10 - طرلان حیدری
67