جدول جام جهانی

یازدهم انسانی

یازدهم انسانی

1 - فاطمه سادات شیرخدایی
80
2 - عسل باقرمرادی
73
3 - نیلوفر صادقی
44
4 - موهبت احمدیان
41
5 - فاطمه آزادی
33
6 - زهرا آقاهادی
پریناز تک
فرناز سرمدی
شمیم شه منش
آینور صادقی
کیانا محمود زنجانی
ملیکا مهربانی
سید زینب موسوی
0