جدول جام جهانی

یازدهم انسانی

یازدهم انسانی

1 - الهه خجسته پور
سیده سمانه نیازمند
67
2 - پارمیس نگهداری
61
3 - عطرین بلوری
58
4 - مبینا زاهد
آیناز صادقی
54
5 - ثنا کشاورز
44
6 - نگار صابرزاد
35
7 - درسا فاح زاده
33
8 - پارمیدا نگهداری
26
9 - زهرا آقاهادی
پریناز تک
فرناز سرمدی
شمیم شه منش
فاطمه سادات شیرخدایی
آینور صادقی
کیانا محمود زنجانی
ملیکا مهربانی
سید زینب موسوی
0