جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - نفیسه قلی پور
90
2 - حانیه بهبهانی
89
3 - نازنین تاجیک
پریا ملکی
86
4 - فاطمه رضایی
حدیثه قلی پور
84
5 - گلفام چهرازی
صبا لطفی
82
6 - مائده پیراسته
81
7 - اتنا پیله وری
زهرا تنباکوسازان
79
8 - اسماء حسنی
78
9 - فاطمه سعدی
پانیذ شقاقی
76
10 - نادیا حسین خانی
75