جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - حانیه بهبهانی
نفیسه قلی پور
88
2 - پریا ملکی
85
3 - نازنین تاجیک
فاطمه رضایی
حدیثه قلی پور
83
4 - صبا لطفی
82
5 - مائده پیراسته
گلفام چهرازی
81
6 - اتنا پیله وری
زهرا تنباکوسازان
78
7 - اسماء حسنی
76
8 - پانیذ شقاقی
75
9 - نادیا حسین خانی
زینب حیدرپور
74
10 - فاطمه سعدی
72