جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - نفیسه قلی پور
90
2 - حانیه بهبهانی
پریا ملکی
89
3 - نازنین تاجیک
85
4 - حدیثه قلی پور
84
5 - گلفام چهرازی
83
6 - صبا لطفی
82
7 - فاطمه سعدی
81
8 - زهرا تنباکوسازان
اسماء حسنی
80
9 - فاطمه رضایی
پانیذ شقاقی
79
10 - نادیا حسین خانی
78