جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - دیبا فیروزی
88
2 - دلارام خسرویان
87
3 - کیمیا صالحی
هستی عبادی
73
4 - نگین بیگمی
70
5 - ثنا داننده
63
6 - رعنا مروتی
62
7 - نازنین هاشمی
61
8 - ترنم احمدی نژاد
نگین لؤلؤ
58
9 - لینا اقبالی
57
10 - مهدیه مبشری
56