جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - دلارام خسرویان
دیبا فیروزی
88
2 - کیمیا صالحی
هستی عبادی
73
3 - نگین بیگمی
71
4 - ثنا داننده
64
5 - رعنا مروتی
نازنین هاشمی
61
6 - نگین لؤلؤ
58
7 - ترنم احمدی نژاد
لینا اقبالی
57
8 - مهدیه مبشری
55
9 - فاطمه دائمی عطاران
47
10 - بهار شمس
46