جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - ملیکا اهرامی
88
2 - آوا پزشک
84
3 - زینب امامی
83
4 - صبا رحیمی
ریحانه نصیری تبار
79
5 - پارمیدا میرزا عسگری
77
6 - نرگس جلودارمقدم
سارا فخرزاده
هلیا قادری
76
7 - مهتا رژدام
شکیبا شالچی
مبینا نجیبی
70
8 - ملیکا بنسی
69
9 - بهاره رویت وند
67
10 - سیده مبینا طباطبایی
66