جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - حانیه بهبهانی
89
2 - پریا ملکی
87
3 - نفیسه قلی پور
85
4 - گلفام چهرازی
فاطمه رضایی
صبا لطفی
82
5 - نازنین تاجیک
81
6 - زهرا تنباکوسازان
80
7 - اتنا پیله وری
حدیثه قلی پور
79
8 - پانیذ شقاقی
78
9 - فاطمه سعدی
77
10 - اسماء حسنی
زینب حیدرپور
76