جدول جام جهانی

یازدهم ریاضی فیزیک

یازدهم ریاضی فیزیک

1 - نونا عالی زاده
79
2 - شیدا مغاره ای
73
3 - نیکو نظری
72
4 - دنیا سعیدی
68
5 - یاسمین ایمان پور
66
6 - مهتا اسماعیلی
پانیذ مهاجری
64
7 - صبا ناصری پور
62
8 - ایناز مختاری اقدم
60
9 - نسا حسنی
46
10 - عاطفه سیبویه
41