جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - سارینا روان بخش
87
2 - درسا علیپور
86
3 - تارا سرحدی
73
4 - نیلوفر آشنا
72
5 - مبینا صیدی
71
6 - آوا کورانی
67
7 - عزیزه یادگار نژاد
ساره یادگارنژاد
65
8 - الهه نژاد جواد
64
9 - سارینا قرخلوی
62
10 - دلوین مجیدی
61