جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - زینب امامی
89
2 - پارمیدا ترابی
ریحانه نصیری تبار
80
3 - مهتا رژدام
شهرزاد رهبریان
77
4 - فاطیما ساری خانی خرمی
75
5 - پارمیدا بردبار
74
6 - نرگس جلودارمقدم
70
7 - فریماه ابراهیمی
69
8 - آریانا تاج دین
صنم مفلح
67
9 - ملیکا بنسی
آیناز حمداله زاده
65
10 - آرمیتا توکلی
مبینا نجیبی
63