جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - زینب امامی
89
2 - پارمیدا ترابی
80
3 - ریحانه نصیری تبار
79
4 - مهتا رژدام
77
5 - شهرزاد رهبریان
76
6 - پارمیدا بردبار
74
7 - فاطیما ساری خانی خرمی
73
8 - فریماه ابراهیمی
70
9 - صنم مفلح
68
10 - نرگس جلودارمقدم
66