جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - مهتا اخوان اکبری
لینا اقبالی
پریا ایلی
حانیه بهبهانی
اتنا پیله وری
نازنین تاجیک
گلفام چهرازی
اسماء حسنی
زینب حیدرپور
ساینا حیدریان
ثنا داننده
فاطمه دائمی عطاران
زهرا سنگیان
مرضیه صادقی فر
فاطمه سادات طباطبایی
نگین عاشوری
صبا لطفی
آیدا مالکی
آیلا مالکی
گیلدا مالکی
ارینا محسنی کیا
سارا مغاری
سیده طهورا موسویان
سارینا نظری
نیاز هاشم پور
ستاره یداللهی
نیلوفر یگانه
0