جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - زینب امامی
89
2 - پارمیدا ترابی
84
3 - ریحانه نصیری تبار
79
4 - فاطیما ساری خانی خرمی
77
5 - مهتا رژدام
76
6 - پارمیدا بردبار
شهرزاد رهبریان
74
7 - فریماه ابراهیمی
71
8 - صنم مفلح
68
9 - آرمیتا توکلی
67
10 - آریانا تاج دین
65