جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - زینب امامی
92
2 - مهتا رژدام
83
3 - پارمیدا ترابی
82
4 - ریحانه نصیری تبار
80
5 - پارمیدا بردبار
77
6 - فاطیما ساری خانی خرمی
75
7 - آریانا تاج دین
شهرزاد رهبریان
صنم مفلح
72
8 - آرمیتا توکلی
71
9 - فریماه ابراهیمی
دیبا داسار
69
10 - نیکی امامی
آیناز حمداله زاده
66