جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - سونیا آقایی
91
2 - مدیسا جوادی راد
74
3 - صنم نیکخواه
71
4 - نازنین شاه باز
69
5 - دیبا داسار
64
6 - آتنا اکبری
62
7 - کیانا ابراهیمی
مهشید احدی صابر
56
8 - عسل بهرامی
55
9 - سارینا دهقان پور
53
10 - مبینا یادگاری
49