نمونه سوالات

نمونه سوالات پایه یازدهم

امتحان نهایی زبان فارسی 93 + پاسخ تشریحی

رشته عمومی

امتحان نهایی زبان فارسی 93 + پاسخ تشریحی

امتحان نهایی ادبیات 93 + پاسخنامه

رشته عمومی

امتحان نهایی ادبیات 93 + پاسخنامه

رشته عمومی

امتحان نهایی دینی 93 + پاسخنامه

رشته عمومی

امتحان نهایی زبان 93 + پاسخنامه

رشته عمومی

امتحان نهایی عربی 93 + پاسخنامه

رشته عمومی

پاسخ تشریحی به همراه سوالات نهایی جبر 93

رشته ریاضی فیزیک

پاسخ تشریحی به همراه سوالات نهایی جبر 93

سوالات امتحان نهایی فیزیک + پاسخنامه

رشته ریاضی فیزیک

سوالات امتحان نهایی  فیزیک + پاسخنامه

پاسخنامه + همراه سوالات هندسه 2

رشته ریاضی فیزیک

پاسخنامه + همراه سوالات هندسه  سال سوم دبیرستان رشته ریاضی93

امتحان نهایی حسابان 93 + پاسخنامه

رشته ریاضی فیزیک

امتحان نهایی شیمی3 + پاسخنامه 93

رشته ریاضی فیزیک

امتحان نهایی زیست 93 + پاسخ تشریحی

رشته تجربی

امتحان نهایی زیست 93 + پاسخ تشریحی

سوالات امتحان نهایی فیزیک + پاسخنامه

رشته تجربی

سوالات امتحان نهایی  فیزیک + پاسخنامه

پاسخنامه + همراه سوالات ریاضی سوم تجربی 93

رشته تجربی

پاسخنامه + همراه سوالات ریاضی  سوم تجربی 93

پاسخ تشریحی به همراه سوالات نهایی آرایه 93

رشته انسانی

پاسخ تشریحی به همراه سوالات نهایی آرایه 93

1 2