پمپ بنزین

پمپ بنزین 9

دانش آموزی که به کارهای شخصی و نظافت اتاق و کمک کردن به پدر و مادرش را نمی‌رسد، به همگان می‌گوید قدرت من آن قدر کم است که فقط می‌توانم به یک کار (درس خواندن) بپردازم