پمپ بنزین

پمپ بنزین 8

بد بینی، یأس و نا امیدی، بیماری های مسری هستند. مراقب باش با همکلاسی هایی که این بیماری ها رو دارند، دست ندی. ماچ و بوسه هم که اصلاً،ابداً.