پمپ بنزین

پمپ بنزین 6

این جمله را بالای تمام صفحات جزوه‌ی خود بنویسید:

« پروردگارِ من، تو درهرلحظه خودت را به شکل تازه ای تبدیل می‌کنی تا همیشه کنار من باشی. سر کلاسِ درس، تو شبیه مسائل کتاب و جزوه و نکات آموزشی می‌شوی. به من قدرتی عطا کن که در آن لحظات، حتی یک قسمت کوچکِ تو را هم از دست ندهم.»