پمپ بنزین

پمپ بنزین 5

گرامر زندگی فقط 3 نکته داره:

الف) بعد از مصدر " زندگی کردن"، زمان "حال" می آد و حرف اضافش می شه: "در"
ب)بعد از مصدر "برنامه ریزی"، زمان "آینده" می آد و حرف اضافش می شه: "برای"
ج) بعد از مصدر "یادگیری"، زمان "گذشته" می آد و حرف اضافش می شه: "از"

حتی اگه حرف اضافش رو هم اشتباه کنی، زندگیت پر از غلط می­شه.