اخبار

برخی از رتبه های کنکور سراسری مدارس بارسا در سال های اخیر

برخی از رتبه های کنکور سراسری مدارس بارسا در سال های اخیر :

. زهرا زارعی  رتبه 22  . نرگس مالک رتبه 23  . محبوبه قاجار رتبه 84 . حانیه محمد کریمی رتبه 90

. زینب مالک رتبه 54  . فاطمه نادری  رتبه 101  . سحر همتی  رتبه 180 

.  فاطمه مصطفوی منش رتبه 127  .  نسیم محمدی رتبه 190. فاطمه حدادی رتبه 268  . مهدیه الوندی رتبه 290 

.  فاطمه فرخی رتبه 321  . مبینا منصوریان رتبه 390 . مهرنوش هراتی رتبه 449  .  زهرا باقری رتبه 469 

.  سارا خراطی  رتبه 490 .  معصومه اسوار  رتبه 546 .  یاسمن خفاف زاده رتبه 66  .  فاطمه مقدم   رتبه 792 

.  اندیشه گلعلی زاده  رتبه 850  .  مهرسا مردی رتبه 900 .  نیلوفر منوچهری رتبه 952   .  رضوانه فقیهی رتبه 982 

. مریم ریاضی رتبه 135 . زهرا مهاجری رتبه 221  . شقایق تهرانی  رتبه 277  . فاطمه اخوین رتبه 309

. صبا رهبر رتبه 335  . فاطمه اسوار رتبه 415  . زهرا سادات آفرین رتبه 450  . نازنین محمود زاده   رتبه 470

. شیده دستجردی     رتبه 527  . ریحانه پور زمانی رتبه 568  . محبوبه مهری رتبه 699  . سارا روز بهی رتبه 800

. عارفه آورگانی    رتبه 861  . فرزانه داوودی   رتبه 917  . هما موحدی     رتبه 976  . فاطمه آقاجانی  رتبه 994

 . شهرزاد تاجیک  رتبه 241 . ستاره سپهری رتبه 289 . نرگس نادری رتبه 320  . غزاله نجات غفار رتبه 360

. کیمیا ربیعی  رتبه 449  . نگار سلیمانی  رتبه 455  . ریحانه محمد ربیعی  رتبه 480  . عاطفه ملا زاده رتبه 530

. غزل منعی   رتبه 623  . فاطمه زهرا جعفری رتبه 778  . زینب تقوی  رتبه 848  . زهرا صارمی رتبه 886

. کیمیا امیری رتبه 945