اخبار

برنامه کارگاه های آموزشی

یکشنبه 14 بهمن ماه: ریاضی

پنجشنبه 18 بهمن ماه: ریاضی

پنجشنبه 25 بهمن ماه: ادبیات

یکشنبه 28 بهمن ماه: زیست/علوم و فنون

پنجشنبه 2 اسفند ماه: افزایش تمرکز و سرعت مطالعاتی

یکشنبه 5 اسفند ماه: زیست

یکشنبه 12 اسفند ماه: شیمی