اخبار

کسب دیپلم افتخار در دهمین دوره جشنواره ریاضیات کانگرو در ایران

کسب دیپلم افتخار در دهمین دوره جشنواره ریاضیات کانگرو در ایران تقدیم میشود به ریحانه پاکیان، سارا حاتمی نصر، زهرا حاجی جلیلی، سیده طهورا موسویان.