پمپ بنزین

پمپ بنزین 3

{  اگر توی این چند روزه، بازهم به محدودیت هات فکر کردی، دوباره تکرار می کنم: اینکه تو فکر می کنی موفق می شی یا نه؟ چه اتفاقی میافته؟ چقدر هوش و استعداد داری؟ معلم و استادات خوبن یا نه؟ کمترین اهمیت رو داره، و اینکه تو چقدر کار می کنی ؟ بیشترین اهمیت رو داره...