نخبگان بارسا

نخبگان بارسا

رتبه های برتر سال 94

زینب مالک               54

فاطمه نادری             101

فاطمه مصطفوی      127

زهرا مهاجری              221

شهرزاد تاجیک            241

فاطمه حدادی            268

نرگس نادری               320

مبینا منصوریان          390

زهرا افرین                  450

معصومه اسوار            546

زهرا صارمی                 886

فاطمه اقا جانی            994

 

رتبه های برتر سال های گذشته

زهرا زارعی                              رتبه 22
 

محبوبه قاجار                              رتبه 84
 

حانیه محمد کریمی                          رتبه 90
 

مهرنوش هراتی                               رتبه 449


کیمیا ربیعی                                   رتبه 449


ریحانه محمد رحیمی                           رتبه 480
 

زهرا باقری                                        رتبه 469
 

هما موحدی                                         رتبه 976


فاطمه زهرا جعفری                                  رتبه 778
 

فاطمه مقدم                                             رتبه 792
 

ستاره سپهری                                         رتبه 289
 

مهرسا مردی                                           رتبه 900

 

 

 

23

 

نرگس مالک

 

135

مریم ریاضی

335

 

صبا رهبر

 

360

 

غزاله نجات غفار

 

520

 

عاطفه ملازاده